PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Wymiana lub zwrot towaru są możliwe z zastrzeżeniem poniższych wymogów:


1.    Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia wady Produktu, pisemnie nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
2.    Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji w szczególności fakturę VAT wraz z pisemnym potwierdzeniem dokonania zwrotu. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
3.    W szczególności zaleca się w razie ewentualnego zwrotu, aby towar posiadał oryginalne etykiety, opakowania, nie nosił znamion użytkowania oraz był zabezpieczony w sposób zapobiegający ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu.
4.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku reklamacji towarów tworzonych na zamówienie klienta.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu kosztu za Produkt na podane przez Kupującego konto w ciągu 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.
6.    Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.