REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
CB ELECTRONICS TECHI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną dla Przedsiębiorców branży zajmującej się pojazdami zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2003 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2.    Regulamin określa zasady świadczenia usług, w tym usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego: CB ELECTRONICS TECH dostępnego pod adresem internetowym: www.tachomarket.com.
3.    Właścicielem i administratorem sklepu jest Jakub Cieślak prowadzący działalność pod firmą „CB ELECTRONICS TECH” Jakub Cieślakz siedzibą Warszawie (01-849) przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 43, wpisana do CEiDG prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 1181901019, REGON: 141003615.
4.    Użytkownicy mogą skontaktować ze Sprzedawcą za pośrednictwem:
a.    Tel.:22 8642245;
b.    E-mail: info@tachomarket.com;
c.    Listownie: CB ELECTRONICS TECH; ul. Przybyszewskiego 43;
01-849 Warszawa;
d.    Poprzez formularz kontaktowy w zakładce: „Obsługa Klienta - Kontakt z nami”;
5.    Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
6.    Korzystanie ze Sklepu w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
7.    Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie pozbawia Kupującego ochrony jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Kupujący ma miejsce zwykłego pobytu, a Sprzedawca kieruje swoją działalność do tego państwa.
8.    Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa Kupującego przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
9.    Niepodlegają zwrotowi produkty, które zostały indywidualnie przystosowane do potrzeb klienta. Informacja o wyłączeniu prawa zwrotu towaru publikowana jest na karcie produktu.
10.    Usługodawca za pośrednictwem Sklepu świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
a.    Utworzenie i administrowanie Kontem Użytkownika;
b.    Przetwarzania formularza zamówienia;
c.    Przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. przy wykorzystaniu usługi Newsletter po wyrażeniu osobnej zgody;
d.    Opiniowanie produktów.
11.    Wskazane w pkt. 9 usługi świadczone są bez dodatkowych opłat.
12.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzaniu i administrowaniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji Konta.
13.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą złożenie zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i przetwarzania zamówienia. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania zamówienia.
14.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną umożliwiającą opiniowanie Produktów poprzez wypełnienie formularza opinii zawierana jest na czas oznaczony obejmujący okres wypełnienia i zamieszczenia opinii. Ulega ona automatycznemu rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii.
15.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa zawierana jest w momencie wyrażenia zgody na dostarczanie informacji na Skrzynkę e-mail Użytkownika.


II. DEFINICJE

1.    Sklep – sklep internetowyCB ELECTRONICS TECHSprzedawcy dostępny pod adresem: www.tachomarket.com.
2.    Sprzedawca / Usługodawca - podmiot wskazany w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
3.    Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część.
4.    Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z usług Sklepu.
5.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta oferty Sklepu jako Przedsiębiorca.
6.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.    Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie formularz on-line, umożliwiający utworzenie Konta.
8.    Konto - miejsce w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dostępne dla Użytkownika po rejestracji i zalogowaniu, w którym gromadzone są dane Użytkownika, w tym informacje o złożonych zamówieniach. Za pośrednictwem Konta, Kupujący wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami oraz korzysta z oferty Sklepu.
9.    Formularz kontaktowy - dostępny w Sklepie formularz on-line umożliwiający złożenie zamówienia.
10.    Produkt - dostępna w Sklepie rzeczruchomalub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą.
11.    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której, dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.
12.    Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowychi reklamowych na podaną przez zainteresowanego Skrzynkę e-mail.
13.    Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.    Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączoną obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2.    Więcej o plikach „cookies” oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

IV. REJESTRACJA

1.    Rejestracja Konta następuje poprzez wykonywanie kolejnych instrukcji na stronie Sklepu Usługodawca zastrzega sobie w ramach ww. czynności możliwość ustalenia przedmiotu działalności Przedsiębiorcy w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub wgląd na stronę Użytkownika.
2.    Poprzez rejestrację Konta Użytkownik oświadcza, że:
a.    zapoznał się z treścią Regulaminu oraz zaakceptował jego treść w całości,
b.    spełnia warunki wymagane do korzystania ze Sklepu określone w Regulaminie.
3.    Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany dołożyć najwyższej staranności, aby nie dopuścić do utraty hasła dostępowego lub wejścia w jego posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za udostępnienie loginu i hasła osobom trzecim.
4.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto. Usunięcie Konta powoduje stałe i bezpowrotne usunięcie wszelkich danych Użytkownika z systemu oraz rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
5.    Sprzedawca może usunąć Konto i rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy:
a.    Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem;
b.    Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Sprzedawcę w Regulaminie;
c.    Użytkownik nie zalogował się ani razu na swoje Konto przez okres 12 miesięcy od ostatniego logowania;
d.    Użytkownik nie aktywuje lub nie zweryfikuje Konta w terminie 30 dni;
e.    Użytkownik nie spełnia kryterium rejestracji wskazanego w ust. 1;
f.    Użytkownik w wyznaczonym terminie liczonym od zablokowania Konta lub innych funkcjonalności bądź usług Sklepu przez Sprzedawcę, nie wykonał lub nie zaniechał działań wskazanych przez Sprzedawcę, które były przyczyną blokady.
6.    Treści lub informacje przekazywane przez Użytkownika do Sklepu podczas rejestracji lub edycji Konta mogą być moderowane przez Sprzedawcę, jeżeli podawane w nich treści lub informacje naruszają Regulamin.

V. ZAMÓWIENIA

1.    Sklep prowadzi międzynarodową działalność handlową.
2.    Zamówienia w Sklepie można składać poprzez
a.    Formularz kontaktowy,
b.    Pocztę elektroniczną e-mail,
c.    Telefon (Skype)na numery przeznaczone do składania zamówień.
3.    Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4.    Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
5.    Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy z zastrzeżeniem ust. 2.
6.    Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki Produktu. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Kupującemu.
7.    Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi 4 dni.
8.    Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
9.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
a.    dla zamówień złożonych poprzez Formularz zamówienia dostępny w Sklepie – z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,
b.    dla zamówień złożonych przez telefon - z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy przyjęcia takiego zamówienia,
c.    dla zamówień złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania przez Kupującego zwrotnej wiadomości e-mail Sprzedawcy z oświadczeniem o przyjęciu zamówienia Produktów.
10.    Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności lub spełnieniu wymagań dotyczących wybranej metody płatności.
11.    Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktów w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
12.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

VI. PŁATNOŚCI

1.    Ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami netto lub brutto (zawierają podatek VAT).
2.    Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
3.    Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4.    Kupujący przy składaniu Zamówienia dokonuje wyboru formy płatności:
a.    płatność za pobraniem;
b.    płatność przelewem na konto Sprzedającego;
c.    płatność gotówką (przy odbiorze towaru).
5.    W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.    W przypadku gdy Kupujący wybrał formę płatności przelewem, termin na dokonanie wpłaty wynosi 14 dni.
7.    Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona Cennik dostaw.
8.    Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się na stronie sklepu w zakładce Sposoby dostawy.
9.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VII. DOSTAWA

1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a.    dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską;
b.    odbiór osobisty.
2.    Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Sklepie.
3.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
4.    Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej. Warunki dostawy znajdują się na stronach internetowych Sklepu w zakładce Cennik dostaw.
5.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE

1.    Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz jeżeli tak wskazano na karcie Produktu - objęte gwarancją producenta. Treść i zakres gwarancji określa karta gwarancyjna dostarczona wraz z Produktem.
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.).
3.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku reklamacji towarów tworzonych na zamówienie klienta.
4.    Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Produktu przechodzi na Kupującego w momencie wydania Produktu działającemu na  rzecz Sprzedawcy przewoźnikowi.  Jeżeli Kupujący samodzielnie określił przewoźnika Produktu, a Sprzedawca nie miał na to wpływu, ryzyko to przechodzi na Kupującego w chwili wydania Produktu temu przewoźnikowi.
5.    Po otrzymaniu Produktu zaleca się sprawdzenie przez Kupującego stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Produktu lub też innych nieprawidłowości Produktu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Kupującego nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Kupującemu udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.
6.     W szczególności zaleca się w razie ewentualnej reklamacji, aby towar w miarę możliwości posiadał oryginalne etykiety, opakowania, nie nosił znamion użytkowania oraz  był zabezpieczony w sposób zapobiegający ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu.
7.    Reklamacji Produktu Kupujący dokonuje poprzez zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady fizycznej lub prawnej Produktu.
8.    Kupujący traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem 14 dni od stwierdzenia wady Produktu, pisemnie nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
9.    Reklamacja może być złożona poprzez wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie, przy pomocy poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na właściwe adresy wskazane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.
10.    Do reklamowanegoProduktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię co ułatwia rozpatrzenie reklamacji w szczególności fakturę VAT wraz z pisemnym potwierdzeniem dokonania zwrotu. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje jednak procedury reklamacyjnej.
11.    Jeżeli produkt ma wadę, Kupujący może:
a.    żądać wymiany Produktu na wolny od wad lub o tej samej wartości, albo
b.    żądać usunięcia wady, albo
c.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo
d.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca
niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
12.    Kupujący nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu cenyw przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
13.    Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady. Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
14.    Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
15.    W przypadku, gdy Kupujący realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Produktu domaga się wymiany Produktu lub odstępuje od umowy -dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy odbywa się przez Kupującego, oraz na jego koszt.
16.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrotu kosztu za Produkt na podane przez Kupującego konto w ciągu 7 dni od daty rozpoznania reklamacji.
17.    W szczególności zaleca się w razie zwrotu, aby towar posiadał oryginalne etykiety, opakowania, nie nosił znamion użytkowania oraz był zabezpieczony w sposób zapobiegający ewentualnym uszkodzeniom podczas transportu.
18.    Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
19.    Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a.    pisemnie na adres reklamującego;
b.    drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej;
c.    drogą telefoniczną.

IX. REKLAMACJA POZOSTAŁYCH USŁUG SKLEPU ORAZ ALTERNATYWNE METODY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1.    Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamacja usług Sklepu powinna zawierać:
a.    dane tożsamości Użytkownika;
b.    temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c.    okoliczności uzasadniające reklamację;
d.    podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3.    Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4.    Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a.    reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Sklepie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu;
b.    reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji;
c.    reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa;
d.    Reklamacja zostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5.    O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
6.    Reklamacje kierowane do Sklepu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Sklepu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7.    Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8.    Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a.    pisemnie na adres reklamującego,
b.    drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c.    drogą telefoniczną.

X. ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Sklepu niedozwolone jest wykorzystywanie Sklepu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Sklepu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, , przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Sklepu w 90% w stosunku rocznym.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Sklepu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Sklepu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Sklepu.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Sklepu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Sklepu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Sklepie na co Użytkownik, korzystając ze Sklepu wyraża zgodę.


XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Sklepie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2.    Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Sklepu, o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Sklepu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XII. ZMIANY REGULAMINU

1.    Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Sklepu lub oświadczenie o korzystaniu ze Sklepu na zasadach dotychczasowych.
2.    Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Sklepu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3.    Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4.    Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Sklep promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu.
2.    Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4.    Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Sklepu oraz świadczenia usług w ramach Sklepu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych. Informacja o pozasądowych (alternatywnych) możliwościach rozpatrywania sporów znajdują się w rozdziale XIII Regulaminu.
5.    Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na właściwe adresy podane w pkt. 4 rozdziału I Regulaminu.